More

  Gramatika e gjuhës shqipe

  Fonetika, Morfologjia, Sintaksa, Leksikologjia

  Si ndahet gramatika e gjuhës Shqipe?

  • Gramatika e gjuhës shqipe ndahet në:

  • Fonetikë

  • Leksikologji

  • Sintaksë

  • Morfologji

  Fonetika

  Tingujt e gjuhës shqipe

  • Gjuha e sotme shqipe ka sistemin e saj të tingujve. Këta tinguj i quajmë fonema ( nga greqishtja : phone – zë). اdo gjuhë ka një numër të caktuar fonemash.
  Gjuha shqipe ka 36 fonema =>
  7 fonema zanore: a, e, ë, i, o, u, y dhe 29 fonema bashkëtingëllore: b, c, ç, d, dh, f, g, gj, h, j, k, l, ll, m, n, nj, p, q, r, rr, s, sh, t, th, v, x, xh, z, zh.

  Zanoret janë tinguj që artikulohen në hapësirën e gojës pa hasur asnjë pengesë. Bashkëtingëlloret janë tinguj që artikulohen në hapësirën e gojës duke kapërcyer një pengesë. Bashkëtingëlloret e gjuhës shqipe janë:

  1. Të zëshme: b, d, dh, h, g, gj, v, x, xh, z dhe zh.
  2..Të pazëshme: m,n,nj,j,l,ll,r,rr ,p, t, th , k, q, j ,c, ç, s, dhe sh .

  Lajmet e fundit
  Lajme të ngjashme

  PËRGJIGJU

  Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
  Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu