Impresum

Botues: MediaShqip

Drejtor: [email protected]

Kryeredaktor:  [email protected]

Marketing: Drejtoreshë e Marketingut: [email protected]

Zv. Kryeredaktor:     [email protected]

Editorialet:  [email protected]

IT: : [email protected]

Email-i i redaksisë: [email protected]

Adresa: 

Tel: +044