More

  KLGJ shtyn vendimin për Ardian Dvoranin

  Këshilli i Latë Gjyqësor ka shtyrë vendimin për Ardian Dvoranin, për të cilin Presidenti Meta kishtë kërkuar shkarkimin me pretendimin se i ka mbaruar mandati.


  KLGJ-ja thotë se kjo shtyrje u bë me qëllim që të njohë Dvorani me vendimet dhe relacionet përkatëse të Këshillit për hapjen e vendeve vakante në Gjykatën e Lartë, korrespondencën e institucionit të KLGJ-së, me Presidentin e Republikës, për dekretimin e anëtarëve të rinj në të, si dhe marrjen e një opinioni ligjor nga misionet partnere që asistojnë Këshillin.

  NJOFTIMI 

  Sot me datë 05.05.2020, Këshilli i Lartë Gjyqësor zhvilloi mbledhjen plenare të radhës në të cilën shqyrtoi disa çështje të rëndësishme.

  Bazuar në nenin 82 të ligjit nr.115/2016 “Për organet e qeverisjes së sistemit të drejtësisë”, mbledhja plenare nisi me shqyrtimin dhe miratimin e raportit të veprimtarisë së Këshillit të Lartë Gjyqësor për vitin 2019”, në të cilin pasqyrohet në tërësi gjithë veprimtaria, arritjet dhe problematikat si të KLGJ-së dhe sistemit gjyqësor përgjatë vitit 2019. Në përfundim bazuar në gjetjet konkrete të analizuara, Këshilli i paraqet Kuvendit të Shqipërisë raportin me sugjerimet përkatëse për përmirësimin e situatës.

  Këshilli në përputhje me aktin normativ nr.15/2020, me të cilin është parashikuar rishikimi i dytë i Buxhetit të Shtetit për shkak të situatës së pandemisë, vendosi miratimin e detajimit të fondeve të lira, nga buxheti i vitit 2020, në sistemin gjyqësor dhe vënien në dispozicion të tyre për përballimin e kësaj situate.

  Gjithashtu, Këshilli vendosi detajimin dhe shpërndarjen e punonjësve me kontratë në disa gjykata për vitin 2020, me qëllim plotësimin e nevojave të tyre për personel ndihmës.

  Në vijim të mbledhjes plenare të datës 27 prill 2020, Këshilli vazhdoi shqyrtimin e shkresës së Presidentit të Republikës lidhur me qëndrimin e mëtejshëm në detyrë të z. Ardian Dvorani si anëtar i Gjykatës së Lartë. Pas shqyrtimit të shpjegimeve të dhëna nga z. Dvorani si dhe propozimeve të disa anëtarëve të tij, Këshilli, me shumicë votash, vendosi shtyrjen e shqyrtimit të kësaj çështjeje. Kjo shtyrje u bë me qëllim që të njohë z. Dvorani me vendimet dhe relacionet përkatëse të Këshillit për hapjen e vendeve vakante në Gjykatën e Lartë, korrespondencën e institucionit të KLGJ-së, me Presidentin e Republikës, për dekretimin e anëtarëve të rinj në të, si dhe marrjen e një opinioni ligjor nga misionet partnere që asistojnë Këshillin.

  Latest news

  Related news

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here