Etimologji për fjalën shëron #shëron

Etimologji për fjalën #shëron:“σερόν(shëron)=γιατρευω[jatrevo] (ose ιατρευω, forma arkaike)=mjekoj, θεραπεύω(therapevo)=kuroj, shëroj. Prejardhet prej grekes ερύομαι[lexo :eruomai/eriome(*σερυομαι, lexo: seruomai/seriome, me epentezë S për shqipen)], që shënon shpëtoj”. A është kështu? A vjen #shëron nga #ερυομαι? Le ta pranojmë qysh tani se është huazim prej greqishtes. Prej nga vendon atëherë fjala greke #ερυομαι dhe cilat janë kuptimet që jepen për… Continue reading Etimologji për fjalën shëron #shëron

Etimologji për fjalën udhë #udhë.

Etimologji për fjalën #udhë.“Fjala shqipe ούδε(udhë) do të thotë δρόμος(dhromos=rrugë). Kjo fjalë, nuk është tjetër, veç fjalës greke οδός(odhos). #οδός, me shurdhim të nistores O, u bë ουδός(udhòs), me zhvendosje të theksit në parafundore u bë ούδος(ùdhos) dhe me zbritje të mbaresës -os u bë ουδ(udh), ja dhe shqipja #udhë.” Edhe kështu sikur të kenë ndodhur ndryshimet… Continue reading Etimologji për fjalën udhë #udhë.