fjalesh

Etimologji për fjalën shëron #shëron

Etimologji për fjalën #shëron:"σερόν(shëron)=γιατρευω[jatrevo] (ose ιατρευω, forma arkaike)=mjekoj, θεραπεύω(therapevo)=kuroj, shëroj. Prejardhet prej grekes ερύομαι[lexo :eruomai/eriome(*σερυομαι, lexo: seruomai/seriome, me epentezë S për…

2 years ago

Etimologji për fjalën udhë #udhë.

Etimologji për fjalën #udhë."Fjala shqipe ούδε(udhë) do të thotë δρόμος(dhromos=rrugë). Kjo fjalë, nuk është tjetër, veç fjalës greke οδός(odhos). #οδός, me shurdhim…

2 years ago