More

  Shkurtesat në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe të vitit 1980

  Nga : Agim Spahiu

  Në këtë shkrim kemi përfshirë të gjitha shkurtesat që janë përdorur në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe të vitit 1980.

  • anat. term në anatomi.
  • antrop. term në antropologji.
  • arb. fjalë a shprehje e arbëreshëve të Italisë ose të Greqisë.
  • arkeol. term në arkeologji.
  • arkit. term në arkitekturë.
  • art. term i arteve
  • as. emër i gjinisë asnjanëse; në gjininë asnjanëse
  • astr. term në astronomi
  • av. term në aviacion
  • betim. fjalë a shprehje, që përdoret si betim
  • biol. term në biologji biokim.
  • term në biokimi
  • bised. fjalë a shprehje e ligjërimit bisedor
  • blet. term i bletarisë
  • bot. term i botanikës; emërtim për bimë
  • bujq. term në bujqësi
  • det. term në detari
  • dëft. përemër dëftor
  • dësh. mënyra dëshirore
  • dipl. term në diplomaci
  • drejt. term në drejtësi
  • dhan. rasa dhanore
  • ek. term në ekonomi
  • elektr. term në elektronikë
  • em. emër
  • etnogr. term në etnogra
  • etj. e të tjera.
  • euf. eufemizëm
  • f. emër i gjinisë femërore; në gjininë femërore f.
  • kryes. sh emër i gjinisë femërore, i përdorur kryesisht në numrin shumës
  • famil. term në familje
  • farm. term në farmaceutikë
  • fem. emër i gjinisë femërore; në gjininë femërore
  • fet. fjalë ose shprehje fetare
  • fëm. fjalë ose shprehje e të folurit të fëmijëve
  • g. kuptim i gurshëm
  • loz. term në lozo
  • n. term në nancë
  • z. term në zikë
  • ziol. term në ziologji
  • fjalëform. element fjalëformues
  • fj. ndërm. fjalë e ndërmjetme
  • fj. u. fjalë e urtë
  • folk. term në folkloristikë
  • fol. folje
  • foto. term në fotogra
  • gjah. term i gjuetisë
  • gjell. term në gjellëtari
  • gjeod. term në gjeodezi
  • gjeofiz. term në gjeo zikë
  • gjeogr. term në gjeogra
  • gjeol. term në gjeologji
  • gjeom. term në gjeometri
  • gjëzë. gjëegjëzë
  • gjin. rasa gjinore
  • gjith. gjithashtu
  • gjuh. term i gjuhësisë
  • hek. term në hekurudha
  • hidrol. term në hidrologji
  • hidrotek. term në hidroteknikë
  • hist. term në histori; historizëm
  • iron. me ironi, për shpoti
  • jokal. folje jokalimtare
  • josh. me kuptim joshës
  • kal. folje kalimtare
  • kallëz. rasa kallëzore
  • kallëzues. si kallëzues
  • keq. me kuptim keqësues
  • kim. term në kimi
  • kinem. term në kinematogra
  • kirur. term në kirurgji
  • kish. term kishtar
  • kopsht. term i kopshtarisë
  • koreogr. term i koreografisë
  • krahin. fjalë ose shprehje krahinore; krahinorizëm
  • kr. pop. fjalë ose shprehje e krijimtarisë gojore popullore
  • kr. thj. koha e kryer e thjeshtë
  • kryes. kryesisht
  • lart. fjalë a shprehje e stilit të lartë
  • let. term në letërsi
  • libr. fjalë ose shprehje e ligjërimit libror
  • lidh. lidhëz
  • lidhor. përemër lidhor
  • logj. term në logjikë
  • m. emër i gjinisë mashkullore; në gjininë mashkullore
  • mallk. mallkim
  • mashk. emër i gjinisë mashkullore; në gjininë mashkullore
  • mat. term në matematikë
  • mb. mbiemër
  • mek. term në mekanikë
  • meteor. term në meteorologji
  • min. term në mineralogji dhe në miniera
  • mit. fjalë a shprehje nga mitologjia
  • mjek. term në mjekësi
  • moh. pjesëz mohuese; mohues
  • mospërf. fjalë ose shprehje me ngjyrim mospër- llës
  • muz. term në muzikë
  • ndajf. ndajfolje
  • ndërm. fjalë e ndërmjetme
  • ndërt. term në ndërtim
  • num. rresht. numëror rreshtor
  • num. them. numëror themelor
  • nj. numri njëjës
  • onomat. onomatope
  • opt. term në optikë
  • pakuf. përemër i pakufishëm
  • palak. fjalë e palakueshme
  • paleont. term në paleontologji
  • pandr. fjalë e pandryshueshme
  • parafj. parafjalë
  • pasth. pasthirrmë
  • pavet. folje pavetore
  • ped. term në pedagogji
  • peshk. term i peshkatarisë
  • përb. fjalë ose shprehje me ngjyrim përbuzës
  • përçm. fjalë ose shprehje me ngjyrim përçmues
  • përd. përdoret si…
  • përd. em. përdoret si emër
  • përem. përemër
  • përf. me përdorim përforcues
  • përk. fjalë a shprehje përkëdhelëse
  • përmb. përmbledhës
  • pës. folje e diatezës pësore; me kuptim pësor
  • pj. pjesëz
  • pjes. pjesore
  • poet. fjalë a shprehje poetike
  • poh. pjesëz pohuese; pohues
  • polit. term në politikë
  • pron. përemër pronor
  • psikol. term në psikologji
  • pyet. përemër pyetës
  • pyllt. term në pylltari
  • r. rasa
  • radio. term i radioteknikës
  • rrjedh. rasa rrjedhore
  • spec. term special ose term që përdoret në disa fusha
  • sport. term i sportit e i zkulturës
  • sh. numri shumës
  • shah. term në lojën e shahut
  • shak. fjalë a shprehje që përdoret me shaka
  • shar. fjalë a shprehje sharëse
  • shtypshkr. term në shtypshkronjë
  • tall. fjalë a shprehje tallëse
  • teatër. term i teatrit
  • tek. term në teknikë
  • tekst. term në industrinë tekstile
  • televiz. term i televizionit
  • topogr. term në topografi
  • tr. e shkurt. trajtë e shkurtër
  • tr. e shquar. trajtë e shquar
  • treg. term në tregti
  • thjeshtligj. fjalë ose shprehje e thjeshtligjërimit
  • ur. urim
  • urdh. mënyra urdhërore
  • usht. term në ushtri
  • vet. vetëm
  • veter. term në veterinari
  • vetor. përemër vetor
  • vetv. folje e diatezës vetvetore; me kuptim vetvetor
  • vjet. fjalë ose shprehje e vjetruar
  • zakon. zakonisht
  • zool. term i zoologjisë; emërtim për kafshë
  • zvog. me kuptim zvogëlues
  • zyrt. fjalë ose shprehje e punëve zyrtare

  ngarkuar nga shqip.info/

  Lajmet e fundit
  Lajme të ngjashme

  PËRGJIGJU

  Ju lutemi shkruani komentin tuaj!
  Ju lutem shkruani emrin tuaj këtu