Categories
Gjuha Shqipe

Shkurtesat në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe të vitit 1980

Nga : Agim Spahiu

Në këtë shkrim kemi përfshirë të gjitha shkurtesat që janë përdorur në Fjalorin e gjuhës së sotme shqipe të vitit 1980.

 • anat. term në anatomi.
 • antrop. term në antropologji.
 • arb. fjalë a shprehje e arbëreshëve të Italisë ose të Greqisë.
 • arkeol. term në arkeologji.
 • arkit. term në arkitekturë.
 • art. term i arteve
 • as. emër i gjinisë asnjanëse; në gjininë asnjanëse
 • astr. term në astronomi
 • av. term në aviacion
 • betim. fjalë a shprehje, që përdoret si betim
 • biol. term në biologji biokim.
 • term në biokimi
 • bised. fjalë a shprehje e ligjërimit bisedor
 • blet. term i bletarisë
 • bot. term i botanikës; emërtim për bimë
 • bujq. term në bujqësi
 • det. term në detari
 • dëft. përemër dëftor
 • dësh. mënyra dëshirore
 • dipl. term në diplomaci
 • drejt. term në drejtësi
 • dhan. rasa dhanore
 • ek. term në ekonomi
 • elektr. term në elektronikë
 • em. emër
 • etnogr. term në etnogra
 • etj. e të tjera.
 • euf. eufemizëm
 • f. emër i gjinisë femërore; në gjininë femërore f.
 • kryes. sh emër i gjinisë femërore, i përdorur kryesisht në numrin shumës
 • famil. term në familje
 • farm. term në farmaceutikë
 • fem. emër i gjinisë femërore; në gjininë femërore
 • fet. fjalë ose shprehje fetare
 • fëm. fjalë ose shprehje e të folurit të fëmijëve
 • g. kuptim i gurshëm
 • loz. term në lozo
 • n. term në nancë
 • z. term në zikë
 • ziol. term në ziologji
 • fjalëform. element fjalëformues
 • fj. ndërm. fjalë e ndërmjetme
 • fj. u. fjalë e urtë
 • folk. term në folkloristikë
 • fol. folje
 • foto. term në fotogra
 • gjah. term i gjuetisë
 • gjell. term në gjellëtari
 • gjeod. term në gjeodezi
 • gjeofiz. term në gjeo zikë
 • gjeogr. term në gjeogra
 • gjeol. term në gjeologji
 • gjeom. term në gjeometri
 • gjëzë. gjëegjëzë
 • gjin. rasa gjinore
 • gjith. gjithashtu
 • gjuh. term i gjuhësisë
 • hek. term në hekurudha
 • hidrol. term në hidrologji
 • hidrotek. term në hidroteknikë
 • hist. term në histori; historizëm
 • iron. me ironi, për shpoti
 • jokal. folje jokalimtare
 • josh. me kuptim joshës
 • kal. folje kalimtare
 • kallëz. rasa kallëzore
 • kallëzues. si kallëzues
 • keq. me kuptim keqësues
 • kim. term në kimi
 • kinem. term në kinematogra
 • kirur. term në kirurgji
 • kish. term kishtar
 • kopsht. term i kopshtarisë
 • koreogr. term i koreografisë
 • krahin. fjalë ose shprehje krahinore; krahinorizëm
 • kr. pop. fjalë ose shprehje e krijimtarisë gojore popullore
 • kr. thj. koha e kryer e thjeshtë
 • kryes. kryesisht
 • lart. fjalë a shprehje e stilit të lartë
 • let. term në letërsi
 • libr. fjalë ose shprehje e ligjërimit libror
 • lidh. lidhëz
 • lidhor. përemër lidhor
 • logj. term në logjikë
 • m. emër i gjinisë mashkullore; në gjininë mashkullore
 • mallk. mallkim
 • mashk. emër i gjinisë mashkullore; në gjininë mashkullore
 • mat. term në matematikë
 • mb. mbiemër
 • mek. term në mekanikë
 • meteor. term në meteorologji
 • min. term në mineralogji dhe në miniera
 • mit. fjalë a shprehje nga mitologjia
 • mjek. term në mjekësi
 • moh. pjesëz mohuese; mohues
 • mospërf. fjalë ose shprehje me ngjyrim mospër- llës
 • muz. term në muzikë
 • ndajf. ndajfolje
 • ndërm. fjalë e ndërmjetme
 • ndërt. term në ndërtim
 • num. rresht. numëror rreshtor
 • num. them. numëror themelor
 • nj. numri njëjës
 • onomat. onomatope
 • opt. term në optikë
 • pakuf. përemër i pakufishëm
 • palak. fjalë e palakueshme
 • paleont. term në paleontologji
 • pandr. fjalë e pandryshueshme
 • parafj. parafjalë
 • pasth. pasthirrmë
 • pavet. folje pavetore
 • ped. term në pedagogji
 • peshk. term i peshkatarisë
 • përb. fjalë ose shprehje me ngjyrim përbuzës
 • përçm. fjalë ose shprehje me ngjyrim përçmues
 • përd. përdoret si…
 • përd. em. përdoret si emër
 • përem. përemër
 • përf. me përdorim përforcues
 • përk. fjalë a shprehje përkëdhelëse
 • përmb. përmbledhës
 • pës. folje e diatezës pësore; me kuptim pësor
 • pj. pjesëz
 • pjes. pjesore
 • poet. fjalë a shprehje poetike
 • poh. pjesëz pohuese; pohues
 • polit. term në politikë
 • pron. përemër pronor
 • psikol. term në psikologji
 • pyet. përemër pyetës
 • pyllt. term në pylltari
 • r. rasa
 • radio. term i radioteknikës
 • rrjedh. rasa rrjedhore
 • spec. term special ose term që përdoret në disa fusha
 • sport. term i sportit e i zkulturës
 • sh. numri shumës
 • shah. term në lojën e shahut
 • shak. fjalë a shprehje që përdoret me shaka
 • shar. fjalë a shprehje sharëse
 • shtypshkr. term në shtypshkronjë
 • tall. fjalë a shprehje tallëse
 • teatër. term i teatrit
 • tek. term në teknikë
 • tekst. term në industrinë tekstile
 • televiz. term i televizionit
 • topogr. term në topografi
 • tr. e shkurt. trajtë e shkurtër
 • tr. e shquar. trajtë e shquar
 • treg. term në tregti
 • thjeshtligj. fjalë ose shprehje e thjeshtligjërimit
 • ur. urim
 • urdh. mënyra urdhërore
 • usht. term në ushtri
 • vet. vetëm
 • veter. term në veterinari
 • vetor. përemër vetor
 • vetv. folje e diatezës vetvetore; me kuptim vetvetor
 • vjet. fjalë ose shprehje e vjetruar
 • zakon. zakonisht
 • zool. term i zoologjisë; emërtim për kafshë
 • zvog. me kuptim zvogëlues
 • zyrt. fjalë ose shprehje e punëve zyrtare

ngarkuar nga shqip.info/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *