Categories
Histori Të gjitha

Shqiptarët racë e pastër Ariane!

KRYETARI. Z. Erickson, unë do të doja të bëja një pyetje.
Cilat janë shqiptarët, etnikisht? Ju thoni për ta të kenë qenë aty përpara të gjitha racave të tjera.