Etimologji

Etimologji për fjalën VALIXH/E

VALIXH/E,~JA. Fjalë e mbarë shqipes që shenjon një arkëz prej lëkure, prej fibre, prej druri etj., që shërben për të…

2 years ago

Etimologji për fjalën BIÇIM

BIÇIM,~I. Fjalë e mbarë shqipes që ka dhe sinonimin [model]. "E solli në biçim" = e bëri të jetë në…

2 years ago

Etimologji për fjalën IRIQ

IRIQ,~I. Fjalë e mbarë gjuhës shqipe që emërton një kafshë gjitare që e ka gjithë trupin të mbuluar me gjemba.…

2 years ago

Etimologji për fjalën EKONOMI

EKONOMI,~A. Fjalë e mbarë gjuhës shqipe që shenjon gjendjen pasurore materiale, krijuese e shpirtërore në një moment të caktuar të…

2 years ago

Etimologji për fjalën REFLEKS

REFLEKS,~I. Fjalë e mbarë shqipes që shenjon në kuptim të parë pasqyrim të diçkaje (pasqyrim i dritës prej një objekti,…

2 years ago

Etimologji për fjalën KALLËP

KALLËP,~I. Fjalë e mbarë shqipes që shenjon një send i cili përdoret për tu dhënë formën e tij sendeve a…

2 years ago

Etimologji për fjalën NERV

NERV,~I (it. nervo, gr. νεύρο). Fjala shenjon korda (fije) të përbëra prej qelizash të veçanta që lidhin trurin dhe palcën…

2 years ago

Etimologji për fjalën OPIUM

OPIUM,~I. (gr. όπιο, ital. òppio). Fjala e shqipes shenjon qumështin e tharë nga fruti i lulukuqes dhe që shkakton gjumëndjellje…

2 years ago

Etimologji për fjalën SHELG

SHELG,~U. Fjalë e mbarë gjuhës shqipe që shenjon një dru ose shkurre që rritet në vende me lagështi dhe me…

2 years ago

Etimologji për fjalën PASTËRMA

PASTËRMA. Fjala e shqipes shenjon mish të kripur e të tharë, i cili mund të përdoret për një kohë të…

2 years ago

Etimologji për fjalën SAMAR

SAMAR,~I. Ja çka shkruan Topalli (FEGS 1298): "" lloj shale prej druri". Fjalë e mbarë gjuhës. Huazim nga gr. e…

2 years ago

Etimologji për fjalën MURG

MURG,~U. Fjalë e shqipes që emërton priftin që shërben në një manastir e që gjithë albanologët, duke pranuar mendimin pa…

2 years ago

Etimologji për fjalën ANKAND

ANKAND,~I. Fjalë e shqipes që shenjon shitjen publike të një pasurie. Fjala është pranuar si me origjinë nga fr. [encan]…

2 years ago

Etimologji për fjalën shëron #shëron

Etimologji për fjalën #shëron:"σερόν(shëron)=γιατρευω[jatrevo] (ose ιατρευω, forma arkaike)=mjekoj, θεραπεύω(therapevo)=kuroj, shëroj. Prejardhet prej grekes ερύομαι[lexo :eruomai/eriome(*σερυομαι, lexo: seruomai/seriome, me epentezë S për…

2 years ago

Etimologji për fjalën udhë #udhë.

Etimologji për fjalën #udhë."Fjala shqipe ούδε(udhë) do të thotë δρόμος(dhromos=rrugë). Kjo fjalë, nuk është tjetër, veç fjalës greke οδός(odhos). #οδός, me shurdhim…

2 years ago

Etimologji për fjalën dhuroj #dhuroj

Etimologji për fjalën #dhuroj..."Fjala shqipe δουρόϊ(dhuroj) do të thotë δωρίζω(dhorizo/dorizo=dhuroj). Prejardhet prej grekes δωρώ(dhoró/doró=dhuroj)" . Cilido shqiptar, sado i paarsimuar qoftë,…

2 years ago